NYEREMÉNYJÁTÉKUNK LEZÁRULT

Köszönjük, hogy január 24-27. között ilyen sokan eljöttetek az Agromashexpora és részt vettetek a TalajPlusz+ magazin hírlevél feliratkozási nyereményjátékában!

Szerencsés nyerteseink:

Pardi Ferenc
Bakos Ernő
Kitzinger Levente
Karika László Attila
Maléth Mihály
Hunyadi Ármin
Fang Lilla
Taskovics Tibor
Kapeller Kft.
dr. Tamás Gyula
Molnár Dénes

Nyerteseinknek ezúton is gratulálunk!

TalajPlusz+ magazin hírlevél feliratkozás nyereményjáték szabályzat

 1.  A nyereményjáték szervezője

A TalajPlusz+ magazin hírlevél feliratkozás nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője és lebonyolítója az Agrova Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2), a továbbiakban: „Szervező”, a sorsolás lebonyolítója a Green Edge Media Group Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 1. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2024. január 24. napján 09 óra 00 perctől 2024. január 27. napján 14 óra 00 percig tart.

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt személyesen feliratkozzon a TalajPlusz+ magazin hírlevél listájára az AGROmashEXPON lévő Phylazonit (H-pavilon H2G) standon a https://talajpluszmagazin.hu/hirlevel-feliratkozas/ oldalon keresztül. Kizárólag a kiállítói standon található TalajPlusz+ magazin ponton keresztül érvényes a feliratkozás, amit a Játékosnak a helyszínen aláírással kell igazolni.

A részvételhez szükséges adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • értesítési telefonszám
 • aláírás

A feliratkozáson túl a Játékosnak egyéb feladata nincs. A Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban.

 1. Nyeremények

A Játék időtartama alatt naponta 3 db (összesen 12 db) Stihl vagy Makita (a nyertes dönti el, hogy melyik márkájú) ajándéktermék kerül kisorsolásra, az alábbiak szerint:

 • naponta 1 db (összesen 4 db) 100.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény
 • naponta 1 db (összesen 4 db) 40.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény
 • naponta 1 db (összesen 4 db) 20.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény

A nyertes egy terméklistából választhatja ki az általa nyert értékkategóriába tartozó Stihl vagy Makita terméket. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

 1. Nyertesek kiválasztása

A nyertesek 2024. január 24-27. között minden nap 17:00-kor véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra Lebonyolító által. A sorsolás a random.org véletlenszerű számgenerátor segítségével online történik. Naponta 3 db nyertes és 6 db pótnyertes (összesen 12 db nyertes és 24 db pótnyertes) kerül kisorsolásra.

 1. A nyertesek értesítése

A Szervező a sorsolást követően a Játék nyerteseit a megadott telefonszámon keresztül értesíti nyertességükről, valamint a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyertes Játékosoknak a nyereményértesítést követően 24 óra áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően. 24 órán belüli visszajelzés hiányában a nyertes Játékos helyére automatikusan a pótnyertes kerül. A pótnyerteseknek a nyereményér­tesítést követően 24 óra áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően. Ennek hiányában a második pótnyertes kerül értesítésre. Amennyiben visszajelzés nem történik a pótnyertesek részéről sem, úgy Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kiosztását sikertelennek minősítse.

 1. A nyeremények átadása

A nyertes Játékos visszajelzését követően Szervező 3 munkanapon belül felveszi a Játékos személyes adatait, s tájékoztatja a Játékost a nyeremény átvételének helyszínéről és pontos részleteiről. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a feltüntetett személyes adati nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, valamint az adatkezelési feltételeket.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos weboldalán (www.phylazonit.hu, www.talajpluszmagazin.hu). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
.


 

Adatkezelési tájékoztató a Phylazonit hírlevél feliratkozás nyereményjáték során felmerülő adatkezeléshez 

I. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 15 09 068935
Adószám: 13206684-2-15
Képviseli: Vajda Péter

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Phylazonit Akadémia nyereményjáték során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét a nyereményjátékkal összefüggésben az Agrova Kft. saját honlapján, valamint kommunikációs felületein megjelentetheti.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.

A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

 Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játékszabályzat 6. pontjában megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 • az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d)          magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a)          Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)          az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)          Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)          az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c)          kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

 Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d)          nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra. 

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Függelék

Adattovábbítások nyilvántartása

Adatkezeléssel kapcsolatos további információk:
https://phylazonit.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Kelt: 2024. január 23.

Agrova Kft.,
Szervező

GAZDÁLKODSZ?

Akkor ez a NYEREMÉNYJÁTÉK Neked szól!

Ha jól hasznosítható tudással és bevált jó gyakorlatokkal bővítenéd a tudásod, és bővebb ismereteket szereznél a talajról, akkor:

 • január 24-27. között látogasd meg a Phylazonit standját az AGROmashEXPON,
 • és a helyszínen iratkozz fel a TalajPlusz+ magazin online verziójára!

Az AGROmashEXPO ideje alatt feliratkozóink között naponta 3 db STIHL vagy MAKITA vásárlási utalványt sorsolunk ki 100 ezer, 40 ezer és 20 ezer Ft értékben!
Érdemes lesz benézni hozzánk, mert a nyereményjáték mellett AÖP információs ponttal és további meglepetésekkel is várunk!

Keresd a Phylazonitot a H-pavilon H2G standján a színpaddal szemben, iratkozz fel és NYERJ!

Hamarosan további információval jelentkezünk, itt az oldalon!

TalajPlusz+ magazin hírlevél feliratkozás nyereményjáték szabályzat

 1.  A nyereményjáték szervezője

A TalajPlusz+ magazin hírlevél feliratkozás nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője és lebonyolítója az Agrova Kft. (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2), a továbbiakban: „Szervező”, a sorsolás lebonyolítója a Green Edge Media Group Kft. (1141 Budapest, Szugló u. 82.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 1. A nyereményjáték időtartama

A Játék 2024. január 24. napján 09 óra 00 perctől 2024. január 27. napján 14 óra 00 percig tart.

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 1. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játék időtartama alatt személyesen feliratkozzon a TalajPlusz+ magazin hírlevél listájára az AGROmashEXPON lévő Phylazonit (H-pavilon H2G) standon a https://talajpluszmagazin.hu/hirlevel-feliratkozas/ oldalon keresztül. Kizárólag a kiállítói standon található TalajPlusz+ magazin ponton keresztül érvényes a feliratkozás, amit a Játékosnak a helyszínen aláírással kell igazolni.

A részvételhez szükséges adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • értesítési telefonszám
 • aláírás

A feliratkozáson túl a Játékosnak egyéb feladata nincs. A Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban.

 1. Nyeremények

A Játék időtartama alatt naponta 3 db (összesen 12 db) Stihl vagy Makita (a nyertes dönti el, hogy melyik márkájú) ajándéktermék kerül kisorsolásra, az alábbiak szerint:

 • naponta 1 db (összesen 4 db) 100.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény
 • naponta 1 db (összesen 4 db) 40.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény
 • naponta 1 db (összesen 4 db) 20.000 Ft értékű Stihl vagy Makita terméknyeremény

A nyertes egy terméklistából választhatja ki az általa nyert értékkategóriába tartozó Stihl vagy Makita terméket. A nyeremények pénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli.

 1. Nyertesek kiválasztása

A nyertesek 2024. január 24-27. között minden nap 17:00-kor véletlenszerű sorsolással kerülnek kiválasztásra Lebonyolító által. A sorsolás a random.org véletlenszerű számgenerátor segítségével online történik. Naponta 3 db nyertes és 6 db pótnyertes (összesen 12 db nyertes és 24 db pótnyertes) kerül kisorsolásra.

 1. A nyertesek értesítése

A Szervező a sorsolást követően a Játék nyerteseit a megadott telefonszámon keresztül értesíti nyertességükről, valamint a nyeremény átvételének részleteiről.

A nyertes Játékosoknak a nyereményértesítést követően 24 óra áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően. 24 órán belüli visszajelzés hiányában a nyertes Játékos helyére automatikusan a pótnyertes kerül. A pótnyerteseknek a nyereményér­tesítést követően 24 óra áll rendelkezésére, hogy visszajelezzenek a nyeremény elfogadását illetően. Ennek hiányában a második pótnyertes kerül értesítésre. Amennyiben visszajelzés nem történik a pótnyertesek részéről sem, úgy Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kiosztását sikertelennek minősítse.

 1. A nyeremények átadása

A nyertes Játékos visszajelzését követően Szervező 3 munkanapon belül felveszi a Játékos személyes adatait, s tájékoztatja a Játékost a nyeremény átvételének helyszínéről és pontos részleteiről. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a feltüntetett személyes adati nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt a személyt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, valamint az adatkezelési feltételeket.

A Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos weboldalán (www.phylazonit.hu, www.talajpluszmagazin.hu). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
.


 

Adatkezelési tájékoztató a Phylazonit hírlevél feliratkozás nyereményjáték során felmerülő adatkezeléshez 

I. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám: 15 09 068935
Adószám: 13206684-2-15
Képviseli: Vajda Péter

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Phylazonit Akadémia nyereményjáték során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét a nyereményjátékkal összefüggésben az Agrova Kft. saját honlapján, valamint kommunikációs felületein megjelentetheti.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.

A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

 Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játékszabályzat 6. pontjában megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 • az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d)          magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a)          Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)          az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)          Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)          az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c)          kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

 Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a)          nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d)          nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra. 

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Függelék

Adattovábbítások nyilvántartása

Adatkezeléssel kapcsolatos további információk:
https://phylazonit.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Kelt: 2024. január 23.

Agrova Kft.,
Szervező